Over het project

Archeologie en syntheseonderzoek

Het Verdrag van Malta stelt dat de verstoorder van het ‘bodemarchief’ de opgraving financiert. Studie na de Malta-opgravingen blijft echter vaak beperkt tot het niveau van de vindplaats en mist op die manier het bredere plaatje en de gedetailleerde uitwerking die tot echt nieuwe kennis over het verleden leiden. Extra onderzoekstappen vragen extra middelen, die niet op de bouwheer, projectontwikkelaar of landbouwer kunnen verhaald worden. Daarom besliste de Vlaamse Regering om vanaf 2018 jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar te maken voor archeologisch vervolgonderzoek.

De financiële middelen worden jaarlijks via een projectoproep verdeeld. De oproep staat open voor de gehele archeologische sector, zowel de uitvoerende (private) archeologiebedrijven als de wetenschappelijke instellingen en (boven)lokale overheidsdiensten. Samenwerking wordt sterk aanbevolen.

Deze blog brengt een van de gehonoreerde projecten in beeld.

Gentse kleipijpjes

Kleipijpen vormen sinds de introductie omstreeks 1600 een belangrijk onderdeel van de materiële cultuur. Hoewel dit soort artefacten heel vaak worden aangetroffen bij opgravingen, zijn ze ondergewaardeerd wat onderzoek betreft. Met dit onderzoek wordt een synthese beoogd rond de informatieve waarde van deze vondstencategorie gefocust op de Gentse regio. Dit onderzoek zal een referentiekader aanreiken voor gelijkaardig onderzoek in andere regio’s binnen Vlaanderen.

Het project richt zich echter niet alleen tot de beperkte kring van de archeologisch ingewijden. Het onderzoek staat voor een geïntegreerde interpretatie waarbij de kans wordt genomen om de archeologische resultaten te toetsen aan sociologische, historische en antropologische inzichten met betrekking tot de ontluikende consumptiemaatschappij tijdens de 17de,18de en 19de eeuw. Het onderzoek brengt het verhaal van de Gentse kleipijp en wil de geschiedenis van de vroegmoderne tabaksconsumptie aan het brede publiek vertellen. Het onderwerp heeft hiermee het potentieel om bij te dragen aan de actuele dialoog rond een rookvrije samenleving door terug te keren naar de wortels van het roken als maatschappelijk gegeven.

Voor dit project werd een samenwerking op poten gezet tussen de Gentse Stadsarcheologie en studiebureau Goed in erfgoed.

%d bloggers liken dit: